Karapınar ASM

Karapınar ASM
0 (248) 332 1496
BUCAK
Karapınar ASM
İçeriğe git
Hasta Hakları
 
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik  edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden  faydalanma,
Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma,
Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,
Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,
Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin  kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,
Bilgi İsteme
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,
Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,
Rıza ve İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,
Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,
Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,
Dini vecibelerini yerine getirebilme Kuruluşun  imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini  vecibelerini yerine getirme,
Saygınlık görme
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,
Rahatlık
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,
Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,
Refakatçi bulundurma
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,
Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma,
Sürekli hizmet
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma,
Düşüncelerini Belirtme
Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,
HAKKI VARDIR.
Hekim Hakları
Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı:  Hekimlik mesleği, son yıllarda yükselen bir ivme ile gelişen iletişim ve  bilgisayar teknolojisine her düzeyde gereksinen bir uygulamaya  dönüşmüştür. Tıp eğitiminde yüksek teknolojinin tıptaki uygulama  alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve tedavide söz  konusu gelişmeleri yaşamayı istemesi hakkıdır. Bu duruma resmi bir  hastaya bakıyorsa hekim hastasını ileri bir merkeze sevk edebilir.
 
Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı:
Hekim mesleğini uygularken etik ikilemlerde yasal,  politik, toplumsal , estetik ve ekonomik değerlerle çatışabilir. Bu  çatışmayı çözümlerken hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı  olmalıdır.
Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı:
Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik  özgürlüğün sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimi  mesleğin doğasıyla çelişir. Özellikle adli hekimlik alanında sorun  çıkartabilen bu durumda hekim Cumhuriyet Savcılığına , Türk Tabipleri  Birliğine , Dünya Hekimler Birliğine ve iç hukuku tükettiyse Avrupa  İnsan Hakları Komisyonuna başvurabilir.
Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı:
Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide,  hekimler kendi değerlerini (hastalar açısından olumsuzluk yaratmamak  koşulu ile) savunabilirler. Bir hekim kendi değerlerine ters düşen  uygulamalara zorlanmamalıdır.
Hekimin sağlığını koruma hakkı:
Hekimin mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkına sahip olmalıdır.
Bulaşabilirlik potansiyeli yüksek olan hastalıklarda  hekimin kendi sağlığını tehlikeye atmama hakkını da tartışmak gerekir.  Hekimliği seçmekle kendisine zarar verebilecek bir süreci önceden kabul  etmiş varsaymak, haksız temele oturtulmuş bir görüştür. Hekimlik  mesleğine yönelen genç insanlar bu kararı verdiklerinde hastalıklar,  bulaşabilirlik ve riskler konusunda hemen hemen bir şey bilmemektedirler  Kaldı ki hekimin böyle bir zarar sürecini bilse bile zarardan korunma  hakkı olmalıdır.
Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı:
Hekimlik mesleğindeki gelişmelerin izlenmesi, belirli  bir bedeli gerektirmektedir. Hukuken hekimin kendini ülke tıbbının  gelişmesi düzeyinde yetiştirmesi gerekir. Bu hekimlerin kitap alımı,  dergi aboneliği ve kongre katılımı için bütçelerinden belirli bir pay  ayırmalarını gerektirir. Yaptıkları ağır mesleki bilgi ve yoğun emek  gerektiren ayrıca riskli hizmetin karşılığı ödenmelidir. Hekimin yaptığı  hatalar sonucunda kendisine açılacak tazminat davaları da ileride ayrı  sorun olacaktır.
Hekimin hastayı reddetme hakkı:
Hasta-hekim ilişkisinin temelinde yer alan öğe  güvendir. Hekimin kendisine güven duymayan hastayı reddetme hakkı  olmalıdır. Kendisindeki bulaşıcı hastalığı hekime söylemeyen hasta da  olduğu gibi. Bu durum hekimlik onurunun korunmasının olmazsa olmaz  koşuludur.
Kamu kuruluşlarında ve tüzel kişiliği olan  kurumlardaki hekim ve diğer sağlık mensupları hastayı kabul etmek  zorundadır. Özel olarak çalışmasını yürüten bir hekim bir yerde tekse  hastayı kabul etmemezlik yapamaz. Yine deprem , savaş ve kitle  kazalarında sağlık mensubu tüm hastalara bakmak zorundadır.
Bu itibarla hekimin hastaya bakıp bakmamakta serbest  oluşu ; acil yardım,resmi ya da insani vazifenin ifası gibi hallerle  sınırlıdır. Bu durumlarda müdahale zorunludur.
Ancak; Hekim ya da diş hekimi acil yardım , resmi ya  da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere mesleki ve  kişisel sebeplerle hastaya bakmayabilir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 18.  madde).
Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı:
Hekimin hem bulundukları kurumlarda, hem de ülke ile  ilgili yönetsel süreçlerde etkili olma ve sağlıkla ilgili hazırlanan  mevzuatta görüş bildirme hakkı olmalıdır.
Hekimin danışma hakkı:
Hekimlik mesleğinin gelişimi, hekimin tek karar verici  durumundan “karar veren bir ekibin üyesi” konumuna doğru değişmesini de  beraberinde getirmiştir. Resmi belgelerde sorumluluğun ve ödevin  sürekli “kişiselliğinin” öne çıkışı , belirtilen belgelerin , bu  değişimin öncesinde hazırlanmış olmalarına bağlıdır. Hekimin gereksinim  duyduğu anda konsültasyon hakkı olmalıdır. Bu danışmanlık süreci, tanı  ve tedavi sorunları için olduğu kadar , etik sorunlar içinde söz konusu  olabilir. Her hekimin, etik karar verirken yetersiz kaldığı durumlarda  bir klinik etik uzmanından danışmanlık istemeye hakkı olmalıdır.
İyileşme garantisi vermeme hakkı:
Tedaviye gelen hastayla hekim arasında bir sözleşme  yapılmış sayılır. Sözleşme gereği hekim başladığı tedaviyi sonuçlandırır  , eksikleri tamamlar , hastayı iyileşinceye kadar takip eder. Hekimin  bu sözleşmede hastanın tamamen iyileşeceğini söylemeye hakkı yoktur  (diş, ortopedi protezleri ve estetik cerrahi hariç). Hastada hekimden  böyle bir söz talep edemez. Hekim sadece tıp ilkelerine ve kurallarına  göre gereken tedaviyi ve ameliyatı yapmaya ve tedavi prensiplerini en  iyi şekilde uygulamaya söz vermiş sayılır.
Hekim bilimsel gereklere uygun olarak tanı koyar ve  gereken tedaviyi uygular. Bu çalışmaların kesinlikle şifa ile  sonuçlanmamasından dolayı , deontoloji bakımından tenkit edilemez (Tıbbi  Deontoloji Tüzüğü 13.m).
Yeterli zaman ayırma hakkı:
Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve  belgeleri iyi bir şekilde kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili  bilgileri vermesi beklenmektedir. Bunların hepsi zaman alan eylemlerdir.  Bu nedenle, bir hekim bir poliklinikte günde 20 hastadan fazlasına  bakmama hakkına sahiptir.
Tababet Uzmanlık Yönetmeliği:10:…Her servisin normal  polikliniğinde günde bir uzman 20 den fazla hastaya bakamaz. Ancak daha  fazla hastanın başvurması halinde o poliklinikte aynı esas üzerine uzman  görevlendirilerek o günkü tüm hastaların muayeneleri sağlanır.
Tanıklıktan çekilme hakkı:
Hekim meslek sırrının söz konusu olduğu durumlarda  tanıklıktan çekinebilir “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 245/4 ,  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) 48.m”.
Hukuk davalarında , meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan  çekinme hakkını kullanacağını ileri süren hekim, duruşmadan önce bir  dilekçe ile durumu mahkemeye bildirebilir. Ancak ceza davalarında  duruşmaya gitmek ve duruşmada bu hakkı kullanacağını bildirmek  zorundadır.
Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı:
Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla  tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, hekim bunlardan dilediğini seçmeye  özgürdür. Fakat uzun zamandan beri bilinen ve genel olarak kabul edilmiş  yöntemlere öncelik vermelidir.
Tabip ve diş tabibi , sanat ve mesleğini uygularken  hiçbir etki ve baskıya kapılmaksızın vicdani ve mesleki görüşüne göre  davranır.
Tabip uygulayacağı iyileştirme yöntemini saptamada serbesttir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 6. M).
Merkezden Hizmet İçin
Mesai saatlerinde Aile Sağlığı Merkezine TC Kimlik numaranızla başvurmanız yeterlidir.
Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir.

Sağlık Merkezimiz
Siz değerli halkımıza en kaliteli hizmeti sunmak için tüm personelimiz ile hafta içi mesai saatlerinde buradayız.
Web Tasarım BerkayNet
İçeriğe dön | Ana menüye dön